Služby
      
      Účtovníctvo:

- vedenie účtovníctva (jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo) - účtovníctvo ako informačný systém – nákladové účtovníctvo - riešenie účtovných problémov - účtovné overenie - účtovný audit (v spolupráci s licencovaným audítorom) - mzdy a personalistika

Naším cieľom je vypracovať pre každého klienta účtovníctvo ako informačný systém takpovediac „na mieru“, samozrejme v súlade s aktuálnou legislatívou. Aký je postup pri zabezpečovaní účtovníctva? K spracovaniu účtovnej agendy klient predkladá doklady v dohodnutej forme a termíne. Spracovanie podkladov sa uskutočňuje v zmluvne vymedzených intervaloch. Zmluvy upravujú nielen termín, ale aj spôsob spracovania a formu odovzdania podkladov. K spracovaným dokladom sa pri ich odovzdávaní prikladajú priebežné výsledky hospodárenia klienta, prípadne ďalšie informácie v písomnej a inej forme, podľa dohody s klientom. Spracovanie účtovníctva zahŕňa presne vymedzené úkony (evidencia došlých a odoslaných faktúr, spracovanie DPH, evidenciu hmotného a nehmotného majetku a ďalšie poradenstvo súvisiace s dokladmi).
Ceny sú stanovené na základe dohody s klientom v závislosti od rozsahu, charakteru a náročnosti poskytovaných služieb.
      Ekonomické poradenstvo:

- daňová administratíva - daňová optimalizácia - daňové a podnikové analýzy - odborné konzultácie a vypracovanie stanovísk k špecifickým otázkam klientov (v spolupráci s licencovaným daňovým poradcom a audítorom) - spracovanie interných predpisov a smerníc Ekonomické poradenstvo je poskytované na základe osobitnej dohody s klientom v rámci mesačných služieb, prípadne podľa dohody. Každá nami vykonávaná práca je realizovaná na základe predchádzajúcej písomnej dohody, ktoré obsahuje presné vymedzenie cenových podmienok ako i podmienok vzájomnej komunikácie.
Ceny sú stanovené na základe dohody s klientom v závislosti od rozsahu, charakteru a náročnosti poskytovaných služieb.
      Administratívne služby:

- zakladanie spoločností - organizovanie valných zhromaždení - zastupovanie klientov na základe plnej moci - predaj, rušenie a likvidácia spoločností - usporadúvanie školení, seminárov, workshopov, konferencií a iných vzdelávacích podujatí - administratívne práce - prieskum trhu, reklamná a propagačná činnosť - vybavovanie víz a pracovných povolení Jednotlivé administratívne služby sú poskytované na základe potvrdenej písomnej objednávky zo strany klienta, v rámci mesačných služieb, prípadne jednotlivo. Každá nami vykonávaná práca je realizovaná na základe predchádzajúcej písomnej dohody, ktoré obsahuje presné vymedzenie cenových podmienok ako i podmienok vzájomnej komunikácie.
Ceny sú stanovené na základe dohody s klientom v závislosti od rozsahu, charakteru a náročnosti poskytovaných služieb.
Všetky nami poskytované služby sú kryté poistnou zmluvou zo zodpovednosti za spôsobenú škodu.


[Úvod]         [O nás]           [Kontakt]